กลุ่มงานบริการผู้ป่วยใน


Inpatient_service

ข้อมูลหอผู้ป่วยต่างๆ

หอผู้ป่วยต่างๆ อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของกลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยใน สังกัดภารกิจด้านการพยาบาลสถาบันประสาทวิทยา มุ่งเน้นให้บริการพยาบาลที่มีคุณภาพ มีประสิทธิภาพ และเหมาะสมกับผู้ป่วยโรคทางระบบประสาทรวมถึงโรคอื่นๆที่เกี่ยวข้อง รองรับได้ทั้งในกลุ่มผู้ป่วยทั่วไปและกลุ่มผู้ป่วยวิกฤติทุกช่วงวัยที่จำเป็นต้องรับไว้รักษาในหอผู้ป่วยอย่างต่อเนื่องตลอด 24 ชั่วโมง โดยปัจจุบันมีจำนวนเตียงผู้ป่วยที่สามารถให้บริการได้ทั้งสิ้น 227 เตียง ประกอบด้วย 14 หอผู้ป่วยและ 1 หน่วยตรวจวินิจฉัยพิเศษ ดังนี้ 1. หอผู้ป่วยสามัญ
  1. หอผู้ป่วยศัลยกรรมชาย
  2. หอผู้ป่วยศัลยกรรมหญิง
  3. หอผู้ป่วยประสาทวิทยาชาย
  4. หอผู้ป่วยประสาทวิทยาหญิง
  5. หอผู้ป่วยกุมารประสาทวิทยา
  6. หอผู้ป่วยเวชศาสตร์ฟื้นฟู *
  7. หอผู้ป่วยประสาทจิตเวช *
 2. หอผู้ป่วยวิกฤติและกึ่งวิกฤติ
  1. หอผู้ป่วยหนักศัลยกรรมประสาท (ICU ศัลยกรรม)
  2. หอผู้ป่วยหนักประสาทวิทยา (ICU ประสาทวิทยา)
  3. หอผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองระยะวิกฤต
 3. หอผู้ป่วยพิเศษ
  1. หอผู้ป่วยพิเศษศัลยกรรม
  2. หอผู้ป่วยพิเศษประสาทวิทยา
  3. หอผู้ป่วยโรคระบบประสาทระยะกลาง
  4. หอผู้ป่วยพิเศษชั้น 6
 4. หน่วยตรวจวินิจฉัยพิเศษ
  หน่วยตรวจวินิจฉัยโรคลมชัก

ชื่อหอผู้ป่วย จำนวนเตียงข้อมูลตำแหน่งที่ตั้งหอผู้ป่วย เบอร์โทร รายละเอียดเพิ่มเติม
*หมายเหตุ : อัตราค่าบริการห้องพิเศษ

แผนผังสถาบันประสาทวิทยา

MAP