บริการผู้ป่วยใน

Inpatient_service1
DSC_0003.jpgDSC_0003.jpg
DSC_0003.jpg

บริการห้องพิเศษ

หอผู้ป่วยพิเศษ อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของกลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยในสังกัดภารกิจด้านการพยาบาลสถาบันประสาทวิทยา ให้การดูแลรักษาพยาบาลผู้ป่วยห้องพิเศษแบบองค์รวมในด้านระบบประสาทวิทยา ระบบศัลยกรรมประสาทและโรคอื่น ๆ ที่ไม่ซับซ้อนไม่อยู่ในภาวะวิกฤติมุ่งให้บริการพยาบาลที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานเน้นผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับความปลอดภัยและมีความพึงพอใจสูงสุด ประกอบด้วย 4 หอผู้ป่วยพิเศษ และห้องพิเศษในหอผู้ป่วยสามัญ ดังนี้


  1. หอผู้ป่วยพิเศษศัลยกรรม อาคารรัชมงคล ชั้น 3
  2. หอผู้ป่วยพิเศษประสาทวิทยา อาคารรัชมงคล ชั้น 2
  3. หอผู้ป่วยโรคระบบประสาทระยะกลาง อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา ชั้น 5
  4. หอผู้ป่วยพิเศษชั้น 6 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา ชั้น 6
  5. ห้องพิเศษหอผู้ป่วยจิตเวช อาคารวิจัยประสาท ชั้น 2
  6. ห้องพิเศษหอผู้ป่วยเวชกรรมฟื้นฟูอาคารเวชกรรมฟื้นฟูชั้น 3


เอกสารประกอบการรับบริการห้องพิเศษ

  1. หนังสือส่งตัว หรือหนังสือรับรองสิทธิต่างๆจะต้องยื่นกับนักสังคมสงเคราะห์/พยาบาลในวันนอนโรงพยาบาล ถ้าเป็นวันหยุดราชการเอกสารต่างๆจะถูกดำเนินการในวันราชการ
  2. ผู้ป่วยที่ต้องการใบรับรองแพทย์และ หนังสือส่งตัวให้แจ้งเจ้าหน้าที่ล่วงหน้าก่อนวันจำหน่าย
  3. กรณีมีการเคลมประกันชีวิตผู้ป่วย/ญาติ จะต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ และนำใบเคลมประกันชีวิตไปชำระการเงินก่อนกลับบ้าน ทางแผนกสังคมสงเคราะห์จะโทรแจ้งให้มารับเมื่อแพทย์เขียนเรียบร้อยแล้ว

อัตราค่าบริการและสิทธิประโยชน์


อาคาร/หอผู้ป่วยประเภทห้องราคาปกติ ค่าห้อง+ค่าอาหาร (บาท/วัน)อัตราค่าบริการส่วนเกินต่อวัน
ผู้มีสิทธิ์เบิกค่ารักษาพยาบาลข้าราชการ ลูกจ้างประจำ องค์กรปกครองท้องถิ่นผู้มีสิทธิตามระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ปี2562 อัตราจ่ายส่วนเกิน (บาท)ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ กรมการแพทย์ และข้าราชการลูกจ้างประจำ ครอบครัวสายตรง สถาบันประสาทวิทยาอัตราจ่ายส่วนเกิน (บาท)
เบิกต้นสังกัดได้ (บาท)อัตราจ่ายส่วนเกิน (บาท)
เวชกรรมฟื้นฟู   พิเศษเดี่ยว1,1001,1001005025
พิเศษรวม 1,0001,000---
จิตเวช  พิเศษเดี่ยว1,1001,1001005025
พิเศษประสาทวิทยา   พิเศษเดี่ยว2,0001,0001,000500250
พิเศษ VIP ห้อง 2102,8001,0001,800900450
พิเศษ VIP ห้อง 2013,5001,0002,5001,250625
พิเศษศัลยกรรม   พิเศษเดี่ยว2,0001,0001,000500250
พิเศษ VIP ห้อง 3102,8001,0001,800900450
พิเศษ VIP ห้อง 3013,5001,0002,5001,250625
อาคารเฉลิมพระเกียรติชั้น 5

*พิเศษvip วางแผนเปิดเพิ่มอีก 6 ห้อง

**พิเศษ VIP Premium (วางแผนเปิด)

 
พิเศษ VIP 12 ห้อง2,2001,0001,200600300
พิเศษ VIP Premium

5ห้อง**

(4515-4519)

3,5001,0002,5001,250625
อาคารเฉลิมพระเกียรติชั้น 6   ห้องพิเศษ VIP 20 ห้อง2,2001,0001,200600300

หมายเหตุ

- พนักงานราชการ พนักงานกระทรวงสาธารณสุขและครอบครัวสายตรงของเจ้าหน้าที่สถาบันประสาทวิทยา ลด 50% จากราคาส่วนเกินเรียกเก็บตามสิทธิและระเบียบกระทรวงสาธารณสุขแล้ว
- อัตราค่าบริการที่ปรากฏเป็นค่าบริการต่อห้องต่อวันที่หักส่วนลดของค่าบริการส่วนเกินตามสิทธิการรักษาแล้ว
- กรณีใช้สิทธิประกันชีวิต/หรือประกันสุขภาพ ให้ตรวจสอบข้อมูลการเคลมค่าห้องพิเศษตามกรมธรรม์ที่ตัวแทนบริษัท
- การชำระค่ารักษาพยาบาลให้ชำระทุก 7 วัน ติดต่อขอยอดค่าใช้จ่ายได้ที่เคาน์เตอร์พยาบาลประจำหอผู้ป่วย