ทำเนียบผู้อำนวยการ


Card image cap

ศาสตราจารย์ นายแพทย์ประสพ รัตนากร
พ.ศ. 2499 – 2513

Card image cap

นายแพทย์อาคม สรสุชาติ
พ.ศ. 2513-2517

Card image cap

นายแพทย์ดุสิต สุนทราณู
พ.ศ. 2517-2527

Card image cap

แพทย์หญิงนันทนิตย์ จิตต์สุคนธ์
พ.ศ. 2527-2532

Card image cap

แพทย์หญิงอร่ามศรี วสุวัต
พ.ศ. 2532-2536 (พรก. พ.ศ.2536)

Card image cap

นายแพทย์ทรงสันต์ พานิชวัฒน์
พ.ศ. 2536 – 2539 (พรก. พ.ศ. 2537)

Card image cap

นายแพทย์ชูพงษ์ เสนจันทร์ฒิไชย
พ.ศ. 2539 – 2542

Card image cap

แพทย์หญิงอภิรมย์ เวชภูติ
พ.ศ. 2542 – 2546

Card image cap

นายแพทย์มัยธัช สามเสน
พ.ศ. 2546 – 2555

Card image cap

นายแพทย์บุญชัย พิพัฒน์วนิชกุล
พ.ศ. 2555-2557

Card image cap

นายแพทย์อุดม ภู่วโรดม
พ.ศ. 2557 – 2561

Card image cap

แพทย์พญิงไพรัตน์ แสงดิษฐ
พ.ศ. 2561 – 2562

Card image cap

ผศ.พิเศษ นายแพทย์ธนินทร์ เวชชาภินันท์
พ.ศ. 2562 – ปัจจุบัน