แผนยุทธศาสตร์ วิสัยทัศน์ พันธกิจ


ปรัญชา - "คุณธรรมนำคุณภาพ"

P : Professional
   ทำงานแบบมืออาชีพ

R : Respect
   การยอมรับนับถือซึ่งกันและกัน

A : Accountability
   ความรับผิดชอบตรวจสอบได้

S : Supertertiary & Superior Service
   ความเชี่ยวชาญการให้บริการ ระดับเหนือกว่าตติยภูมิ

A : Attitude & Advanced knowledge
   การมีทัศนคติที่ดี สร้างสรรค์ประหยัด อดทน

T : Teamwork
   การทำงานเป็นทีม ร่วมมือร่วมใจ มุ่งสู่เป้าหมายเดียวกัน

ผู้อำนวยการสถาบันประสาทวิทยา

st_p2

ผศ.(พิเศษ) นายแพทย์ธนินทร์ เวชชาภินันท์


ผู้อำนวยการ ผศ.(พิเศษ) นายแพทย์ธนินทร์ เวชชาภินันท์
แถลงนโยบาลแก่บุคลากรสถาบันประสาทวิทยา ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 7 ในวันที่ 2 มกราคม พ.ศ. 2562


วิสัยทัศน์

สถาบันชั้นนำด้านวิชาการและบริการโรคระบบประสาทของประเทศ และเป็นที่ยอมรับในระดับเอเชีย


พันธกิจ

1. ศึกษา วิจัย พัฒนาเพื่อสร้างผลงานวิชาการ องค์ความรู้ และนวัตกรรมทางการแพทย์โรคระบบประสาท

2. จัดบริการทางการแพทย์ด้านระบบประสาทที่ซับซ้อน ในระดับเชี่ยวชาญชั้นสูงที่มีมาตรฐานของประเทศ

3. ผลิตและพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์ด้านระบบประสาท

4. พัฒนาสถาบันให้เป็นสถาบันประสาทวิทยาแห่งชาติที่มีระดับขีดความสามารถในระดับสากล


วัฒนธรรม
 • คิดแบบนักวิชาการ
 • ทำงานแบบมืออาชีพ
 • ยึดคนไข้เป็นศูนย์กลาง
 • ให้ความสำคัญกับระบบอาวุโส

ประกาศเจตนารมณ์
สถาบันประสาทวิทยา สังกัดกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุขมีพันกิจ มุ่งมั่นพัฒนาวิชาการ ถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านระบบประสาทที่มีคุณภาพ พร้อมบริการ ที่มีมาตรฐานในด้านการรักษาพยาบาลและฟื้นฟูสมรรถภาพ นอกจากนี้ยังมีส่วนร่วม ในการพัฒนานโยบายสุขภาพเชิงรุก เพื่อแก้ปัญหาประชาชนระดับประเทศ โดยมีระบบ บริหารจัดการที่มีคุณภาพ ดังนี้
 • ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และพัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยีทางการแพทย์ ด้านระบบประสาทวิทยา
 • ถ่ายทอดองค์ความรู้ และเทคโนโลยีทางการแพทย์ฝ่ายกายด้านระบประสาท วิทยาแก่สถานบริการสุขภาพ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
 • จัดให้มีบริการเพื่อรองรับการส่งต่อผู้ป่วยเฉพาะทางด้านระบบประสาท
 • ให้การเพิ่มพูนความรู้และทักษะการปฏิบัติงานด้านการบำบัดรักษาและฟื้นฟู สมรรถภาพทางการแพทย์เฉพาะทางด้านระบบประสาท แก่แพทย์ และบุคลากรทาง ด้านสุขภาพในสถานบริการทั้งภาครัฐและเอกชน
 • สนับสนุนการดำเนินงานของโรงพยาบาลประสาทในส่วนภูมิภาค
 • ปฏิบัติงานร่วมกับหรือ สนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย ในฐานะผู้บริหารของสถาบันประสาทวิทยา เห็นสมควรให้มีการจัดทำนโยบาย การกำกับดูแลองค์การที่ดี เพื่อให้การปฏิบัติราชการมีระบบการบริหารจัดการที่ดีตาม หลักธรรมาภิบาล เป็นที่ยอมรับของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง อันจะเป็นการเสริมสร้างความมี ศักดิ์ศรีของการเป็นหน่วยงานภาครัฐ พร้อมสร้างความมั่นใจ ศรัทธา และไว้วางใจจาก ประชาชน ผู้รับบริการ ผู้ปฏิบัติงาน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตลอดไป นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดีของสถาบันประสาทวิทยา ได้รวบรวมหลัก การนโยบายการปฏิบัติราชการ แนวทางปฏิบัติ เพื่อให้บุคลากรทุกระดับสามารถ นำไปเป็นแนวทางยึดถือปฏิบัติในการดำเนินงาน และจะไม่ละเลยการปฏิบัติตามหลักการ ที่ปรากฏอยู่ในนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดีฉบับนี้ สถาบันประสาทวิทยาจะพิจารณาทบทวนและปรับปรุงนโยบายการกำกับดูแล องค์การที่ดีของหน่วยงานเป็นประจำ ทั้งนี้ เพื่อให้มีความเหมาะสมและทันสมัยอยู่เสมอ อีกทั้งเพื่อเป็นการแสดงถึงพันธะสัญญาระหว่างหน่วยงานและบุคลากรของสถาบัน ประสาทวิทยา

วัตถุประสงค์ในการจัดทำนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี
มุ่งมั่นพัฒนาวิชาการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านระบบประสาทที่มีคุณภาพพร้อม เพื่อให้การปฏิบัติงานของสถาบันประสาทวิทยา มีผลในทางปฏิบัติอย่างแท้ จริง และเกิดประโยชน์กับทุกฝ่าย การจัดทำนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดีจึงได้ ยึดหลักการที่สำคัญเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้
 1. เพื่อเป็นนโยบาย และแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนสำหรับส่งเสริมธรรมาภิบาลให้ เกิดขึ้นในหน่วยงานและสามารถนำไปปฏิบัติและติดตามผลได้อย่างเป็นรูปธรรม
 2. เพื่อใช้เป็นแนวทางตรวจสอบธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ ของ สถาบันประสาทวิทยา ทั้งนี้เพื่อมิให้เกิดการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน อันจะทำให้ เกิดความสูญเสียต่อรัฐ สังคม สิ่งแวดล้อม องค์การ ผู้รับบริการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และ ผู้ปฏิบัติงานภายในสถาบันประสาทวิทยา
 3. เพื่อสร้างการยอมรับ ความน่าเชื่อถือ ความไว้วางใจ ความมั่นใจและศรัทธา ให้เกิดขึ้นกับผู้รับบริการประชาชนทั่วไป และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี
เพื่อแสดงความมุ่งมั่นต่อการบริหารราชการตามพระบรมราโชวาท และหลัก ธรรมาภิบาล สถาบันประสาทวิทยาได้กำหนดนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดีประกอบ ด้วยนโยบายหลัก ๔ ด้าน และแนวทางปฏิบัติภายใต้กรอบนโยบายหลักคือ
 1. ด้านรัฐ สังคมและสิ่งแวดล้อม
 2. ด้านผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
 3. ด้านองค์การ
 4. ด้านผู้ปฏิบัติงาน

นโยบายด้านรัฐ สังคมและสิ่งแวดล้อม นโยบายหลัก
 • กระตุ้น ส่งเสริม กำกับให้ทุกหน่วยงานในสถาบันประสาทวิทยาดำเนินงานโดย คำนึงถึงหน้าที่และความรับผิดชอบ เพื่อประโยชน์ส่วนรวม
 • ควบคุมกำกับการดำเนินงานภายในองค์กร โดยคำนึงถึงผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่จะเกิดต่อสังคม

นโยบายด้านผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย นโยบายหลัก
 • มุ่งมั่นในการให้บริการที่มีคุณภาพและตรงกับความต้องการของผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างแท้จริง
 • ส่งเสริม สนับสนุนแนวความคิดใหม่ๆ ตลอดจนการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัย มาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาการให้บริการเพื่อความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย และมี คุณภาพ

นโยบายด้านองค์การ นโยบายหลัก
 • สร้างระบบการบริหารจัดการที่โปร่งใสและเป็นธรรม เน้นการมีส่วนร่วม แบบ บูรณาการ ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในทางที่ดีกว่าเสมอ โดยผลักดันให้ทุกหน่วยงานมุ่งเน้นการ พัฒนาอย่างต่อเนื่อง
 • ส่งเสริมให้มีการเรียนรู้และศึกษาวิจัยด้านการแพทย์

นโยบายด้านผู้ปฏิบัติงาน นโยบายหลัก
 • มุ่งมั่นในการให้บริการที่มีคุณภาพและตรงกับความต้องการของผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างแท้จริง
 • ส่งเสริม สนับสนุนแนวความคิดใหม่ๆ ตลอดจนการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัย มาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาการให้บริการเพื่อความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย และมี คุณภาพ