cover

กลุ่มงานวิสัญญีวิทยา

หน้าหลัก

/

กลุ่มงานที่ให้บริการ

/

กลุ่มงานวิสัญญีวิทยา

ยินดีต้อนรับสู่ กลุ่มงานวิสัญญีวิทยาเกี่ยวกับเรา

ความมุ่งหมาย

มุ่งมั่นให้บริการวิสัญญีสำหรับผู้ป่วยโรคระบบประสาทที่มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพเพื่อให้ผู้รับบริการได้รับความปลอดภัยและมีความพึงพอใจ ส่งเสริม ศึกษา ค้นคว้าวิจัย สร้างความรู้และวิทยาการด้านโรคระบบประสาทที่ทันสมัย รวมทั้งเผยแพร่ความรู้ทางวิสัญญีแก่บุคลากรทางการแพทย์ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้มีการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่องและนำไปปฏิบัติได้

ขอบเขตของการจัดบริการ

1. ให้การระงับความรู้สึกแก่ผู้ป่วยทั้งเด็กและผู้ใหญ่ที่เข้ารับการผ่าตัดหรือทำหัตถการทางระบบประสาทและจักษุวิทยา รวมทั้งรับการตรวจหรือทำหัตถการทางรังสีวิทยาและทันตกรรม เป็นต้น

2. ให้การระงับปวดแก่ผู้ป่วยที่มีภาวะปวดเฉียบพลันและเรื้อรัง

3. ให้การบริการที่เกี่ยวข้องกับทางวิสัญญี เช่น การช่วยฟื้นคืนชีพ การดูแลผู้ป่วยวิกฤต และการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย เป็นต้น

4. ฝึกอบรมวิชาการด้านวิสัญญี เช่น การให้ยาระงับความรู้สึกผู้ป่วยโรคระบบประสาท การช่วยฟื้นคืนชีพ การดูแลผู้ป่วยที่ใช้เครื่องช่วยหายใจ และการดูแลผู้ป่วยวิกฤต เป็นต้น

5. ให้คำปรึกษาแนะนำในงานที่เกี่ยวข้องกับด้านวิสัญญีแก่หน่วยงานอื่น เช่น การให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำ การใส่ท่อหายใจ การเฝ้าระวัง เป็นต้น

6. เป็นสถาบันฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน แพทย์เฉพาะทาง ทั้งในและต่างประเทศ

ติดต่อเรา

กลุ่มงานวิสัญญีวิทยา สถาบันประสาทวิทยา
อาคารรัชมงคล ชั้น 3 เบอร์โทรติดต่อ 02-306-9899 ต่อ 2317


กลุ่มงานอื่น ๆ

กลุ่มงานจิตเวช

อาคารรัชมงคล ชั้น 1 สถาบันประสาทวิทยา


กลุ่มงานพยาธิวิทยา

ห้องปฏิบัติการโลหิตวิทยาและจุลทรรศน์ศาสตร์ อาคารรัชมงคล ชั้น 1 เบอร์โทรติดต่อ. 02 – 306 – 9899 ต่อ 2129


กลุ่มงานรังสีวิทยา

กลุ่มงานรังสีวิทยา