cover

กลุ่มงานเวชศาสตร์ฟื้นฟู

หน้าหลัก

/

กลุ่มงานที่ให้บริการ

/

กลุ่มงานเวชศาสตร์ฟื้นฟู

ยินดีต้อนรับสู่ กลุ่มงานเวชศาสตร์ฟื้นฟูเกี่ยวกับเรา

ความมุ่งหมาย

     เพื่อฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยโรคทางระบบประสาทให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น


ขอบเขตการให้บริการ

     กลุ่มงานเวชศาสตร์ฟื้นฟู แบ่งออกเป็น ๕ งาน ได้แก่ งานกายภาพบำบัด งานกิจกรรมบำบัด งานแก้ไขการพูด งานกายอุปกรณ์เสริม และงานนวดแผนไทยและฝังเข็ม นอกจากนี้ยังมีศูนย์สุขภาพ หอผู้ป่วยเวชกรรมฟื้นฟู และหอผู้ป่วยโรคระบบประสาทระยะกลาง


ติดต่อเรา

กลุ่มงานเวชศาสตร์ฟื้นฟู สถาบันประสาทวิทยา โทร 023069899 ต่อ 3170

หอผู้ป่วยโรคระบบประสาทระยะกลาง ตึกเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 5 สถาบันประสาทวิทยา โทร 023069899 ต่อ 4527, 4528


กลุ่มงานอื่น ๆ

กลุ่มงานพยาธิวิทยา

กลุ่มงานพยาธิวิทยาห้องปฏิบัติการโลหิตวิทยาและจุลทรรศน์ศาสตร์ อาคารรัชมงคล ชั้น 1 เบอร์โทรติดต่อ. 02 – 306 – 9899 ต่อ 2129


กลุ่มงานจักษุประสาทวิทยา

กลุ่มงานจักษุประสาทวิทยา
สถาบันประสาทวิทยา เบอร์โทรติดต่อ 02 – 306 – 9899 ต่อ 3164


กลุ่มงานกุมารประสาทวิทยา

กลุ่มงานกุมารประสาทวิทยา
ชั้น 3 ตึกเฉลิมพระเกียรติ สถาบันประสาทวิทยา เบอร์โทรติดต่อ 02- 306 9899​ ต่อ​ 3157