cover

กลุ่มงานโภชนศาสตร์

หน้าหลัก

/

กลุ่มงานที่ให้บริการ

/

กลุ่มงานโภชนศาสตร์

ยินดีต้อนรับสู่ กลุ่มงานโภชนศาสตร์เกี่ยวกับเรา

ความมุ่งหมาย

1. ควบคุมและตรวจสอบคุณภาพการผลิต และบริการอาหารผู้ป่วยให้ถูกต้องตามหลักโภชนศาสตร์ โภชนบำบัด และสุขาภิบาลอาหาร พร้อมทั้งเหมาะสมกับโรคของผู้ป่วย

2. ผลิตและบริการอาหารทางสายให้อาหารแก่ผู้ป่วย

3. มีการสอนฝึกอบรม และให้โภชนศึกษาแก่บุคลากรทางการแพทย์ ผู้ป่วย ญาติ และผู้ที่สนใจ

ขอบเขตการให้บริการ

1. กำกับ ควบคุมดูแล และตรวจสอบการจ้างเหมาเอกชนดำเนินการผลิต และบริการอาหารธรรมดา และเฉพาะโรคให้ถูกต้อง และเหมาะสมกับโรคของผู้ป่วยทุกหอผู้ป่วยตามคำสั่งของแพทย์

2. มีการผลิต และบริการอาหารทางสายให้อาหารสูตรธรรมดา และสูตรเฉพาะโรค แก่ผู้ป่วยทั้งในและนอกสถาบัน

3. ประเมิน และติดตามภาวะโภชนาการของผู้ป่วย พร้อมทั้งปฏิบัติงานร่วมกับทีมสหวิชาชีพในการดูแลผู้ป่วย

4. มีการศึกษาค้นคว้า สำรวจ รวบรวม วิเคราะห์และวิจัย เบื้องต้นเกี่ยวกับด้านอาหารและโภชนาการ เพื่อสนับสนุน ส่งเสริม ป้องกันและฟื้นฟูภาวะโภชนาการของผู้ป่วย

5. สอน ฝึกอบรม ฝึกปฏิบัติและเผยแพร่ความรู้พร้อมให้คำปรึกษา แนะนำด้านโภชนาการและโภชนบำบัดแก่บุคลากรทางการแพทย์ ผู้ป่วย ญาติ และผู้ที่สนใจ

6. จัดหา ผลิต และบริการอาหารทุกชนิดให้แก่บุคลากรต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถาบัน ในวาระการประชุมและการจัดหลักสูตรอบรมต่าง ๆ โดยความเห็นชอบจากผู้อำนวยการ

ติดต่อเรา

อาคารรัชมงคล ชั้น 1 โซน c ข้างศูนย์อาหารสถาบันประสาท เบอร์โทรศัพท์ 02-306-9899 ต่อ 2178 เปิดบริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 05.00 น. – 18.00 น.


กลุ่มงานอื่น ๆ

กลุ่มงานทันตกรรม

คลินิกทันตกรรม สถาบันประสาทวิทยา ตั้งอยู่ด้านหลังตึกอำนวยการ ชั้น 1 เบอร์โทรติดต่อ 02 - 306 9899​ ต่อ​ 1159


กลุ่มงานจิตเวช

อาคารรัชมงคล ชั้น 1 สถาบันประสาทวิทยา


กลุ่มงานพยาธิวิทยา

ห้องปฏิบัติการโลหิตวิทยาและจุลทรรศน์ศาสตร์ อาคารรัชมงคล ชั้น 1 เบอร์โทรติดต่อ. 02 – 306 – 9899 ต่อ 2129