cover

กลุ่มงานเภสัชกรรม

หน้าหลัก

/

กลุ่มงานที่ให้บริการ

/

กลุ่มงานภสัชกรรม

ยินดีต้อนรับสู่ กลุ่มงานเภสัชกรรมเกี่ยวกับเรา

ความมุ่งหมาย

ให้บริการทางเภสัชกรรมตามมาตรฐานวิชาชีพอย่างถูกต้อง ทันเวลา และปลอดภัย

ขอบเขตการให้บริการ

คัดเลือก จัดหา ควบคุม เก็บรักษา และกระจายยา ให้บริบาลทางเภสัชกรรมครอบคลุมถึงการให้คำปรึกษาด้านยา การเฝ้าระวังอาการอันไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา การติดตามประเมินการใช้ยา

ติดต่อเรา

กลุ่มงานเภสัชกรรม อาคารรัชมงคลชั้น 1 และอาคารเฉลิมพระเกียรติชั้น 2 สถาบันประสาทวิทยา


กลุ่มงานอื่น ๆ

กลุ่มงานทันตกรรม

คลินิกทันตกรรม สถาบันประสาทวิทยา ตั้งอยู่ด้านหลังตึกอำนวยการ ชั้น 1 เบอร์โทรติดต่อ 02 - 306 9899​ ต่อ​ 1159


กลุ่มงานจิตเวช

อาคารรัชมงคล ชั้น 1 สถาบันประสาทวิทยา


กลุ่มงานพยาธิวิทยา

ห้องปฏิบัติการโลหิตวิทยาและจุลทรรศน์ศาสตร์ อาคารรัชมงคล ชั้น 1 เบอร์โทรติดต่อ. 02 – 306 – 9899 ต่อ 2129