บริการพิเศษ

ให้บริการตรวจวินิจฉัยทั้งผู้ป่วยนอก, ผู้ป่วยในและผู้ป่วยต่างโรงพยาบาล
บริการพิเศษสำหรับบุคคลทั่วไป